หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักส่งเสริมงานตุลาการ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2512 8498 - 9 โทรสาร 0 2512 8432 , 0 2512 8435ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ระบบ e - Notice System
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทะเบียนผู้ประนีประนอม
 1. [ทะเบียนผู้ประนีประนอม] 21 มกราคม 2548
 2. [ทะเบียนผู้ประนีประนอม] 08 มีนาคม 2549
 3. [ทะเบียนผู้ประนีประนอม] 25 มกราคม 2550
 4. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 28 มีนาคม 2551
 5. [ทะเบียนผู้ประนีประนอม] 24 กุมภาพันธ์ 2552
 6. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 25 มกราคม 2553
 7. [ทะเบียนผู้ประนีประนอม] 23 มีนาคม 2554
 8. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 27 มิถุนายน 2554
 9. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 29 มิถุนายน 2555
 10. [ทะเบียนผู้ประนีประนอม] 19 มีนาคม 2556
 11. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 10 มิถุนายน 2556
 12. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 21 พฤษภาคม 2557
 13. [ทะเบียนผู้ประนีประนอม] 02 มิถุนายน 2558
 14. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 17 กรกฎาคม 2558
 15. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 31 พฤษาคม 2559
 16. [ทะเบียนผู้ประนีประนอม] 01 มีนาคม 2560
 17. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 26 กันยายน 2560
 18. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 20 กุมภาพันธ์ 2561
 19. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 22 มิถุนายน 2561
 20. (ทะเบียนผูประนีประนอมเพิ่มเติม) 5 กันยายน 2561
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
 1. แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
 2. เอกสารแปลแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
 3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้ต้องหา
 4. เอกสารแปลแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้ต้องหา
 5. แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับจำเลย
 6. เอกสารแปลแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับจำเลย
 7. แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหาย
 8. เอกสารแปลแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหาย
 9. แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน
 10. เอกสารแปลแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน
 11. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
 12. เอกสารแปลแผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
 13. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับการปล่อยชั่วคราว และการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)
 14. เอกสารแปลแผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับการปล่อยชั่วคราว และการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
หนังสือเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1. แผนการดำเนินงาน
 2. สำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 025/ว164 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 (หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ )
 3. สำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 025/ว379 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561
 4. สำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 025/ว422 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561
 5. สำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 025/ว 440 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 (แบบสอบถามความพึงพอใจฯ)
 6. สำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 025/ว608 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561
 7. สำนักงานศาลยุติธรรม ที่ 025/ว859 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 (แจ้งให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติราชการ)
 8. ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1. สำนักประธานศาลฎีกา
 2. สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 3. สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
 4. สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 5. สำนักบริหารกลาง
 6. กองสวัสดิการศาลยุติธรรม
 7. สำนักรักษาความปลอดภัย
 8. สำนักการต่างประเทศ
 9. สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 10. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 11. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 12. สำนักแผนงานและงบประมาณ
 13. สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
 14. สำนักตรวจสอบภายใน
 15. สำนักบริหารทรัพย์สิน
 16. สำนักการเจ้าหน้าที่
 17. สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
 18. สำนักอนุญาโตตุลาการ
 19. สำนักการคลัง
 20. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 21. สำนักกิจการคดี
 22. สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
 23. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
 24. กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
 25. ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1. สำนักประธานศาลฎีกา
 2. สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 3. สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
 4. สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 5. สำนักบริหารกลาง
 6. กองสวัสดิการศาลยุติธรรม
 7. สำนักรักษาความปลอดภัย
 8. สำนักการต่างประเทศ
 9. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 10. กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
 11. สำนักบริหารการออกแบบและก่อสร้าง
 12. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 13. สำนักการคลัง
 14. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 15. สำนักแผนงานและงบประมาณ
 16. สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
 17. สำนักตรวจสอบภายใน
 18. สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนาศักดิ์
 19. สำนักบริหารทรัพย์สิน
 20. สำนักการเจ้าหน้าที่
 21. สำนักกิจการคดี
 22. สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
 23. สำนักอนุญาโตตุลาการ
 24. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
 25. ตัวชี้วัดร่วม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในส่วนกลาง
 26. ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี
การพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
การรายงานสถานการณ์คดีฯ รอบ 1 ตุลาคม 2561
 1. แนวทางการรายงานข้อมูลดคีในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง 1 ตุลาคม 2561
 2. คำอธิบายการกรอกข้อมูลแบบสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดี ในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง (สำหรับศาลกรอกข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)
 3. คำอธิบายการประมวลผลข้อมูลตามแบบสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดี ในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง (สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคกรอกข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)
 4. แบบสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
 5. แบบสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
 6. แบบสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
 7. แบบสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
 8. แบบสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5
 9. แบบสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 6
 10. แบบสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
 11. แบบสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8
 12. แบบสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
 13. แบบสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง สำหรับศาล
 14. แบบสำรวจและจัดเก็บข้อมูลปริมาณคดีฯ สำหรับศาลเยาวชนและครอบครัว
หนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์
หนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์
 1. ประมวลจริยธรรมผู้ประนีประนอม
 2. ไกล่เกลี่ยให้เป็น...ผล
 3. รวมบทความการระงับข้อพิพาททางเลือก คุยเฟื่อง...เรื่องไกล่เกลี่ย
 4. การไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา
 5. คำแนะนำสำหรับผู้ไกล่เกลี่ย
 6. การไกล่เกลี่ยสไตล์เปปเปอร์ไดน์
 7. กฏหมายกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 8. การระงับข้อพิพาทออนไลน์
 9. สิทธิผู้บริโภค
 10. การจัดการความขัดแย้ง
 11. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล เรื่อง ลองเลือก...ไกล่เกลี่ยในศาล
 12. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล เรื่อง เร็วทันใจ...ไกล่เกลี่ยในศาล
 13. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล เรื่อง ถูกใจ...ไกล่เกลี่ยในศาล
 14. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล เรื่อง ประหยัดถึงใจ...ไกล่เกลี่ยในศาล
 15. คู่มือการระงับข้อพิพาททางเลือกสำหรับประชาชน (100 คำถาม)
 16. เเผ่นพับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 17. แผ่นพับการไกล่เกลี่ยในศาลทางเลือกที่คุณ พอใจ
 18. แผ่นพับ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลสูง
 19. เเผ่นพับ เชื่อมือ เชื่อถือ เชื่อใจ ผู้ประนอม
E-Book
Infographic

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด