สำนักส่งเสริมงานตุลาการ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักส่งเสริมงานตุลาการ ยินดีต้อนรับทุกท่านลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา (สำหรับพิมพ์ขาวดำ)
 1. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา (สำหรับพิมพ์ขาวดำ)
 2. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้ต้องหา (สำหรับพิมพ์ขาวดำ)
 3. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับจำเลย (สำหรับพิมพ์ขาวดำ)
 4. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหาย (สำหรับพิมพ์ขาวดำ)
 5. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน (สำหรับพิมพ์ขาวดำ)
 6. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (สำหรับพิมพ์ขาวดำ)
 7. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับการปล่อยชั่วคราว และการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) (สำหรับพิมพ์ขาวดำ)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา (แบบสีเข้ม)
 1. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา (แบบสีเข้ม)
 2. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้ต้องหา (แบบสีเข้ม)
 3. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับจำเลย (แบบสีเข้ม)
 4. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหาย (แบบสีเข้ม)
 5. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน (แบบสีเข้ม)
 6. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (แบบสีเข้ม)
 7. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับการปล่อยชั่วคราว และการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) (แบบสีเข้ม)
หนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
หนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์
 1. คู่มือการระงับข้อพิพาททางเลือกสำหรับประชาชน(100 คำถาม)
 2. คู่มือการจัดระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ.2554
 3. ประมวลจริยธรรมผู้ประนีประนอม
 4. ไกล่เกลี่ยให้เป็น...ผล
 5. รวมบทความการระงับข้อพิพาททางเลือก คุยเฟื่อง...เรื่องไกล่เกลี่ย
 6. การไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา
 7. คำแนะนำสำหรับผู้ไกล่เกลี่ย
 8. การไกล่เกลี่ยสไตล์เปปเปอร์ไดน์
 9. กฏหมายกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 10. การจัดการความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อม
 11. การระงับข้อพิพาทออนไลน์
 12. สิทธิผู้บริโภค
 13. หลักศาสนากับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท:ทางออกสู่การแก้ปัญหา
 14. การจัดการความขัดแย้ง
 15. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล เรื่อง ลองเลือก...ไกล่เกลี่ยในศาล
 16. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล เรื่อง เร็วทันใจ...ไกล่เกลี่ยในศาล
 17. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล เรื่อง ถูกใจ...ไกล่เกลี่ยในศาล
 18. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล เรื่อง ประหยัดถึงใจ...ไกล่เกลี่ยในศาล
 19. แผ่นพับ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 20. แผ่นพับ การไกล่เกลี่ยในศาลทางเลือกที่คุณ พอใจ
 21. แผ่นพับ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลสูง
คู่มือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2)
คู่มือฯ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 1. ตัวชี้วัดร่วม หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในส่วนกลาง (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560)
 2. สำนักประธานศาลฎีกา
 3. สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 4. สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
 5. สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 6. สำนักบริหารกลาง
 7. กองสวัสดิการศาลยุติธรรม
 8. สำนักรักษาความปลอดภัย
 9. สำนักการต่างประเทศ
 10. กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
 11. สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 12. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 13. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 14. สำนักแผนงานและงบประมาณ
 15. สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
 16. สำนักตรวจสอบภายใน
 17. สำนักบริหารทรัพย์สิน
 18. สำนักการเจ้าหน้าที่
 19. สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
 20. สำนักอนุญาโตตุลาการ
 21. สำนักการคลัง (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560)
 22. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560)
 23. สำนักกิจการคดี (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560)
 24. สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ (ฉบับปรับปรุง วันที่ 3 ตุลาคม 2560)
 25. สำนักเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
คู่มือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 1)
แบบรายงานประเมินผลการปฏฺิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 1) (ฉบับปรับปรุง)
แบบรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม และสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 - 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 1 : ผลงานช่วงวันที่ 1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค. 60)
 1. ศาลจังหวัด ศาลแขวงและศาลอาญา (ฉบับปรับปรุง)
 2. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 3. ศาลเยาวชนและครอบครัว (ฉบับปรับปรุง)
 4. ศาลแรงงาน (ฉบับปรับปรุง)
 5. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 6. ศาลภาษีอากรกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 7. ศาลล้มละลายกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 8. ศาลฎีกา (ฉบับปรับปรุง)
 9. ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 1 - 9 (ฉบับปรับปรุง)
 10. ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (ฉบับปรับปรุง)
 11. สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 - 9 (ฉบับปรับปรุง)
 12. ศาลแพ่ง (ฉบับปรับปรุง)
แบบรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 1 : ผลงานช่วงวันที่ 1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค. 60)
 1. สำนักประธานศาลฎีกา
 2. สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 3. สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
 4. สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 5. สำนักบริหารกลาง
 6. กองสวัสดิการศาลยุติธรรม
 7. สำนักรักษาความปลอดภัย
 8. สำนักการต่างประเทศ
 9. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 10. กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
 11. สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 12. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 13. สำนักการคลัง
 14. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 15. สำนักแผนงานและงบประมาณ
 16. สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
 17. สำนักตรวจสอบภายใน
 18. สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
 19. สำนักบริหารทรัพย์สิน
 20. สำนักการเจ้าหน้าที่
 21. สำนักกิจการคดี
 22. สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
 23. สำนักอนุญาโตตุลาการ
 24. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
แบบรายงานประเมินผลการปฏฺิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2) (ฉบับปรับปรุง)
แบบรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม และสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 - 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2 : ผลงานช่วงวันที่ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) : ปรับปรุงใหม่ในมิติที่ 4 ตัวสีแดง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560
 1. ศาลจังหวัด ศาลแขวงและศาลอาญา (ฉบับปรุงปรุงใหม่ ณ 2 สิงหาคม 2560)
 2. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (ฉบับปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560)
 3. ศาลแรงงาน (ฉบับปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560)
 4. ศาลแพ่ง (ฉบับปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ 7 กันยายน 2560)
 5. ศาลล้มละลายกลาง (ฉบับปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ 7 กันยายน 2560)
 6. ศาลภาษีอากรกลาง (ฉบับปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ 7 กันยายน 2560)
 7. ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
 8. ศาลเยาวชนและครอบครัว (ฉบับปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560)
 9. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง / ภาค (ฉบับปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560)
 10. ศาลฎีกา (ฉบับปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560)
 11. ศาลอุทธรณ์
 12. ศาลอุทธรณ์ภาค 1-9
 13. สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 - 9 (แก้ไขล่าสุด 24 ส.ค. 60)
แบบรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2 : ผลงานช่วงวันที่ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)
 1. สำนักประธานศาลฎีกา
 2. สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 3. สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
 4. สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 5. กองสวัสดิการศาลยุติธรรม
 6. สำนักรักษาความปลอดภัย
 7. สำนักการต่างประเทศ
 8. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 9. สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 10. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 11. สำนักการคลัง
 12. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 13. สำนักแผนงานและงบประมาณ
 14. สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
 15. สำนักตรวจสอบภายใน
 16. สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
 17. สำนักบริหารทรัพย์สิน
 18. สำนักการเจ้าหน้าที่
 19. สำนักกิจการคดี
 20. สำนักอนุญาโตตุลาการ
 21. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
 22. สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
 23. สำนักบริหารกลาง
 24. กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์ม
ประกาศ
[ทะเบียนผู้ประนีประนอม]
 1. [ทะเบียนผู้ประนีประนอม] 21 มกราคม 2548
 2. [ทะเบียนผู้ประนีประนอม] 08 มีนาคม 2549
 3. [ทะเบียนผู้ประนีประนอม] 25 มกราคม 2550
 4. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 28 มีนาคม 2551
 5. [ทะเบียนผู้ประนีประนอม] 24 กุมภาพันธ์ 2552
 6. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 25 มกราคม 2553
 7. [ทะเบียนผู้ประนีประนอม] 23 มีนาคม 2554
 8. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 27 มิถุนายน 2554
 9. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 29 มิถุนายน 2555
 10. [ทะเบียนผู้ประนีประนอม] 19 มีนาคม 2556
 11. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 10 มิถุนายน 2556
 12. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 21 พฤษภาคม 2557
 13. [ทะเบียนผู้ประนีประนอม] 02 มิถุนายน 2558
 14. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 17 กรกฎาคม 2558
 15. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 31 พฤษาคม 2559
 16. [ทะเบียนผู้ประนีประนอม] 01 มีนาคม 2560
 17. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 26 กันยายน 2560
 18. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 20 กุมภาพันธ์ 2561
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1. สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 2. สำนักประธานศาลฎีกา
 3. สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
 4. สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 5. สำนักบริหารกลาง
 6. กองสวัสดิการ
 7. สำนักรักษาความปลอดภัย
 8. สำนักการต่างประเทศ
 9. กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
 10. สำนักบริหารการออกแบบและก่อสร้าง
 11. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 12. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 13. สำนักแผนงานและงบประมาณ
 14. สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
 15. สำนักตรวจสอบภายใน
 16. สำนักบริหารทรัพย์สิน
 17. สำนักการเจ้าหน้าที่
 18. สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
 19. สำนักอนุญาโตตุลาการ
 20. สำนักการคลัง
 21. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 22. สำนักกิจการคดี
 23. สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนาศักดิ์
 24. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
หนังสือเวียน
หนังสือเวียนทั่วไป
 1. ศย 014/ว 561 การจัดส่งรายงานการใช้จ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของผู้ประนีประนอม
 2. ศย 025/ว 760 แนวทางการดำเนินโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมารณ พ.ศ. 2561 สำหรับศาลชั้นต้น
 3. ศย 025/ว 264 โครงการ \"ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถ\"
 4. ศย 025/ว 490 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบประเมินที่ 2)
 5. ศย 025/ว 487 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการ และแบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 6. ศย 025/ว 471 ขอให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศส่งแบบสำรวจความพึงพอใจ พร้อมทั้งผลการไกล่เกลี่ยคดีแพ่งและคดีอาญา
 7. ศย 025/ว 638 โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับศาลชั้นต้น
 8. ศย 025/ว 418 ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 9. ศย 014/ว 643 แนวปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกผู้ประนอม
 10. ศย 025/ว 703 การดำเนินโครงการเปิดการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระเบียบ
คู่มือ
คู่มือแนะนำโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถ
เอกสารอื่นๆ
แบบสํารวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2560
 1. สรุปสถานการณ์ปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8
 2. สรุปสถานการณ์ปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
 3. สรุปสถานการณ์ปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 6
 4. สรุปสถานการณ์ปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5
 5. สรุปสถานการณ์ปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
 6. สรุปสถานการณ์ปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
 7. สรุปสถานการณ์ปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
 8. แนวทางการรายงานข้อมูลคดีฯ
 9. คำอธิบายการกรอกแบบสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีฯ สำหรับศาล
 10. คำอธิบายการกรอกแบบสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค
 11. แบบสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีฯ สำหรับศาลจังหวัด/ศาลแขวง/ศาลชั้นต้นขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ
 12. แบบสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีฯ สำหรับกลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว
 13. สรุปสถานการณ์ปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
 14. สรุปสถานการณ์ปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
แบบสํารวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
 1. แนวทางการรายงานข้อมูลคดีฯ
 2. คำอธิบายการกรอกแบบสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีฯ สำหรับศาล
 3. แบบสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีฯ สำหรับศาลจังหวัด/ศาลแขวง/ศาลชั้นต้นขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ
 4. แบบสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีฯ สำหรับกลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว
 5. สรุปสถานการณ์ปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
 6. สรุปสถานการณ์ปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
 7. สรุปสถานการณ์ปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
 8. สรุปสถานการณ์ปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
 9. สรุปสถานการณ์ปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5
 10. สรุปสถานการณ์ปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 6
 11. สรุปสถานการณ์ปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
 12. สรุปสถานการณ์ปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8
 13. สรุปสถานการณ์ปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
 14. คำอธิบายการกรอกแบบสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

115

     วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 นาฬิกา นายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา ให้การต้อนรับพร้อมอธิบายการทำงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราวแก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 80 คน ซึ่งได้มาศึกษาดูงานภายในศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อ่านข่าว