สำนักส่งเสริมงานตุลาการ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักส่งเสริมงานตุลาการ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

69

         เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลศาลที่มีผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ได้แก่ 1. กลุ่มศาลสูง ได้แก่ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 2. กลุ่มศาลแพ่ง ได้แก่ ศาลแพ่ง 3. กลุ่มศาลอาญา ได้แก่ ศาลอาญากรุงเทพใต้  4. กลุ่มศาลชำนัญพิเศษ ได้แก่ ศาลแรงงานภาค 8 5. กลุ่มศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 – 9     สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ได้แก่ ศาลแขวงพระนครใต้      สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ได้แก่ ศาลจังหวัดตราด     สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ได้แก่ ศาลจังหวัดนางรอง     สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ได้แก่ ศาลจังหวัดสกลนคร     สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ได้แก่ ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน     สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ได้แก่ ศาลจังหวัดนครสวรรค์     สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ได้แก่ ศาลแขวงนครปฐม     สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ได้แก่ ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี     สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ได้แก่ ศาลจังหวัดตรัง 6. กลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่          ทั้งนี้สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศาลที่มีผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องในโอกาสจัดงานวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560  ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร  

อ่านข่าว

หนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
แนะนำหนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์
 1. หนังสือและเอกสารประชาสัมพันธ์
 2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์

หนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์
 1. คู่มือการระงับข้อพิพาททางเลือกสำหรับประชาชน(100 คำถาม)
 2. คู่มือการจัดระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ.2554
 3. คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
 4. ประมวลจริยธรรมผู้ประนีประนอม
 5. ไกล่เกลี่ยให้เป็น...ผล
 6. รวมบทความการระงับข้อพิพาททางเลือก คุยเฟื่อง...เรื่องไกล่เกลี่ย
 7. การไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา
 8. คำแนะนำสำหรับผู้ไกล่เกลี่ย
 9. การไกล่เกลี่ยสไตล์เปปเปอร์ไดน์
 10. กฏหมายกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 11. การจัดการความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อม
 12. การระงับข้อพิพาทออนไลน์
 13. สิทธิผู้บริโภค
 14. หลักศาสนากับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท:ทางออกสู่การแก้ปัญหา
 15. การจัดการความขัดแย้ง
 16. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล เรื่อง ลองเลือก...ไกล่เกลี่ยในศาล
 17. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล เรื่อง เร็วทันใจ...ไกล่เกลี่ยในศาล
 18. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล เรื่อง ถูกใจ...ไกล่เกลี่ยในศาล
 19. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล เรื่อง ประหยัดถึงใจ...ไกล่เกลี่ยในศาล
 20. แผ่นพับ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 21. แผ่นพับ การไกล่เกลี่ยในศาลทางเลือกที่คุณ พอใจ
 22. แผ่นพับ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลสูง

แนวทางในการขอรับหนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์
 1. แนวทางในการขอรับหนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์

แบบรายงานประเมินผลการปฏฺิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 1) (ฉบับปรับปรุง)
แบบรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม และสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 - 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 1 : ผลงานช่วงวันที่ 1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค. 60)
 1. ศาลจังหวัด ศาลแขวงและศาลอาญา (ฉบับปรับปรุง)
 2. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 3. ศาลเยาวชนและครอบครัว (ฉบับปรับปรุง)
 4. ศาลแพ่ง (ฉบับปรับปรุง)
 5. ศาลแรงงาน (ฉบับปรับปรุง)
 6. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 7. ศาลภาษีอากรกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 8. ศาลล้มละลายกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 9. ศาลฎีกา (ฉบับปรับปรุง)
 10. ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 1 - 9 (ฉบับปรับปรุง)
 11. ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (ฉบับปรับปรุง)
 12. สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 - 9 (ฉบับปรับปรุง)

แบบรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 1 : ผลงานช่วงวันที่ 1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค. 60)
 1. สำนักประธานศาลฎีกา
 2. สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 3. สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
 4. สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 5. สำนักบริหารกลาง
 6. กองสวัสดิการศาลยุติธรรม
 7. สำนักรักษาความปลอดภัย
 8. สำนักการต่างประเทศ
 9. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 10. กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
 11. สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 12. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 13. สำนักการคลัง
 14. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 15. สำนักแผนงานและงบประมาณ
 16. สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
 17. สำนักตรวจสอบภายใน
 18. สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
 19. สำนักบริหารทรัพย์สิน
 20. สำนักการเจ้าหน้าที่
 21. สำนักกิจการคดี
 22. สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
 23. สำนักอนุญาโตตุลาการ
 24. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

แบบรายงานประเมินผลการปฏฺิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2) (ฉบับปรับปรุง)
แบบรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม และสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 - 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2 : ผลงานช่วงวันที่ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)
 1. ศาลจังหวัด ศาลแขวงและศาลอาญา (ฉบับปรับปรุง)
 2. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 3. ศาลเยาวชนและครอบครัว (ฉบับปรับปรุง)
 4. ศาลแพ่ง (ฉบับปรับปรุง)
 5. ศาลแรงงาน (ฉบับปรับปรุง)
 6. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 7. ศาลภาษีอากรกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 8. ศาลล้มละลายกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 9. ศาลฎีกา (ฉบับปรับปรุง)
 10. ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 1 - 9 (ฉบับปรับปรุง)
 11. ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (ฉบับปรับปรุง)
 12. สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 - 9 (ฉบับปรับปรุง)

แบบรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2 : ผลงานช่วงวันที่ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)
 1. สำนักประธานศาลฎีกา
 2. สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 3. สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
 4. สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 5. สำนักบริหารกลาง
 6. กองสวัสดิการศาลยุติธรรม
 7. สำนักรักษาความปลอดภัย
 8. สำนักการต่างประเทศ
 9. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 10. สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 11. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 12. สำนักการคลัง
 13. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 14. สำนักแผนงานและงบประมาณ
 15. สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
 16. สำนักตรวจสอบภายใน
 17. สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
 18. สำนักบริหารทรัพย์สิน
 19. สำนักการเจ้าหน้าที่
 20. สำนักกิจการคดี
 21. สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
 22. สำนักอนุญาโตตุลาการ
 23. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
 24. กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์ม
ประกาศ
หนังสือเวียน
ระเบียบ
คู่มือ
เอกสารอื่นๆ

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ