สำนักส่งเสริมงานตุลาการ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักส่งเสริมงานตุลาการ ยินดีต้อนรับทุกท่านข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
หนังสือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
 1. คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา

แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
 1. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
 2. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้ต้องหา
 3. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับจำเลย
 4. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหาย
 5. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน
 6. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
 7. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับการปล่อยชั่วคราว และการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)

รวมกฎหมาย
 1. พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
 2. พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘
 3. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
 4. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
 5. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
 6. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
 7. พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘
 8. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒
 9. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
 10. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ. ๒๔๙๐
 11. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

หนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
แนะนำหนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์
 1. หนังสือและเอกสารประชาสัมพันธ์
 2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์

หนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์
 1. คู่มือการระงับข้อพิพาททางเลือกสำหรับประชาชน(100 คำถาม)
 2. คู่มือการจัดระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ.2554
 3. ประมวลจริยธรรมผู้ประนีประนอม
 4. ไกล่เกลี่ยให้เป็น...ผล
 5. รวมบทความการระงับข้อพิพาททางเลือก คุยเฟื่อง...เรื่องไกล่เกลี่ย
 6. การไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา
 7. คำแนะนำสำหรับผู้ไกล่เกลี่ย
 8. การไกล่เกลี่ยสไตล์เปปเปอร์ไดน์
 9. กฏหมายกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 10. การจัดการความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อม
 11. การระงับข้อพิพาทออนไลน์
 12. สิทธิผู้บริโภค
 13. หลักศาสนากับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท:ทางออกสู่การแก้ปัญหา
 14. การจัดการความขัดแย้ง
 15. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล เรื่อง ลองเลือก...ไกล่เกลี่ยในศาล
 16. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล เรื่อง เร็วทันใจ...ไกล่เกลี่ยในศาล
 17. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล เรื่อง ถูกใจ...ไกล่เกลี่ยในศาล
 18. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล เรื่อง ประหยัดถึงใจ...ไกล่เกลี่ยในศาล
 19. แผ่นพับ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 20. แผ่นพับ การไกล่เกลี่ยในศาลทางเลือกที่คุณ พอใจ
 21. แผ่นพับ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลสูง

แนวทางในการขอรับหนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์
 1. แนวทางในการขอรับหนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 1)
กลุ่มศาลจังหวัด ศาลแขวงและศาลอาญา และศาลเยาวชนและครอบครัว
 1. คู่มือศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลอาญา และศาลเยาวชนและครอบครัว

กลุ่มศาลสูง ฉบับแก้ไขคำอธิบายตัวชี้วัดด้านร้อยละที่ลดลงของปริมาณคดีค้างฯ (ตัวหนังสือสีแดง)
 1. คู่มือศาลฎีกา
 2. คู่มือศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 - 9
 1. คู่มือสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 - 9

แบบรายงานประเมินผลการปฏฺิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 1) (ฉบับปรับปรุง)
แบบรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม และสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 - 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 1 : ผลงานช่วงวันที่ 1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค. 60)
 1. ศาลจังหวัด ศาลแขวงและศาลอาญา (ฉบับปรับปรุง)
 2. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 3. ศาลเยาวชนและครอบครัว (ฉบับปรับปรุง)
 4. ศาลแรงงาน (ฉบับปรับปรุง)
 5. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 6. ศาลภาษีอากรกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 7. ศาลล้มละลายกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 8. ศาลฎีกา (ฉบับปรับปรุง)
 9. ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 1 - 9 (ฉบับปรับปรุง)
 10. ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (ฉบับปรับปรุง)
 11. สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 - 9 (ฉบับปรับปรุง)
 12. ศาลแพ่ง (ฉบับปรับปรุง)

แบบรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 1 : ผลงานช่วงวันที่ 1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค. 60)
 1. สำนักประธานศาลฎีกา
 2. สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 3. สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
 4. สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 5. สำนักบริหารกลาง
 6. กองสวัสดิการศาลยุติธรรม
 7. สำนักรักษาความปลอดภัย
 8. สำนักการต่างประเทศ
 9. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 10. กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
 11. สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 12. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 13. สำนักการคลัง
 14. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 15. สำนักแผนงานและงบประมาณ
 16. สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
 17. สำนักตรวจสอบภายใน
 18. สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
 19. สำนักบริหารทรัพย์สิน
 20. สำนักการเจ้าหน้าที่
 21. สำนักกิจการคดี
 22. สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
 23. สำนักอนุญาโตตุลาการ
 24. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

แบบรายงานประเมินผลการปฏฺิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2) (ฉบับปรับปรุง)
แบบรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม และสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 - 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2 : ผลงานช่วงวันที่ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)
 1. ศาลจังหวัด ศาลแขวงและศาลอาญา (ฉบับปรับปรุง)
 2. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 3. ศาลเยาวชนและครอบครัว (ฉบับปรับปรุง)
 4. ศาลแพ่ง (ฉบับปรับปรุง)
 5. ศาลแรงงาน (ฉบับปรับปรุง)
 6. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 7. ศาลภาษีอากรกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 8. ศาลล้มละลายกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 9. ศาลฎีกา (ฉบับปรับปรุง)
 10. ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 1 - 9 (ฉบับปรับปรุง)
 11. ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (ฉบับปรับปรุง)
 12. สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 - 9

แบบรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2 : ผลงานช่วงวันที่ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)
 1. สำนักประธานศาลฎีกา
 2. สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 3. สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
 4. สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 5. สำนักบริหารกลาง
 6. กองสวัสดิการศาลยุติธรรม
 7. สำนักรักษาความปลอดภัย
 8. สำนักการต่างประเทศ
 9. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 10. สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 11. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 12. สำนักการคลัง
 13. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 14. สำนักแผนงานและงบประมาณ
 15. สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
 16. สำนักตรวจสอบภายใน
 17. สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
 18. สำนักบริหารทรัพย์สิน
 19. สำนักการเจ้าหน้าที่
 20. สำนักกิจการคดี
 21. สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
 22. สำนักอนุญาโตตุลาการ
 23. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
 24. กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์ม
ประกาศ
หนังสือเวียน
ระเบียบ
คู่มือ
เอกสารอื่นๆ

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ