สำนักส่งเสริมงานตุลาการ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักส่งเสริมงานตุลาการ ยินดีต้อนรับทุกท่านข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
หนังสือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
 1. คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา

แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา (สำหรับพิมพ์ขาวดำ)
 1. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา (สำหรับพิมพ์ขาวดำ)
 2. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้ต้องหา (สำหรับพิมพ์ขาวดำ)
 3. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับจำเลย (สำหรับพิมพ์ขาวดำ)
 4. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหาย (สำหรับพิมพ์ขาวดำ)
 5. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน (สำหรับพิมพ์ขาวดำ)
 6. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (สำหรับพิมพ์ขาวดำ)
 7. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับการปล่อยชั่วคราว และการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) (สำหรับพิมพ์ขาวดำ)

แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา (แบบสีเข้ม)
 1. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา (แบบสีเข้ม)
 2. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้ต้องหา (แบบสีเข้ม)
 3. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับจำเลย (แบบสีเข้ม)
 4. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหาย (แบบสีเข้ม)
 5. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน (แบบสีเข้ม)
 6. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (แบบสีเข้ม)
 7. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับการปล่อยชั่วคราว และการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) (แบบสีเข้ม)

รวมกฎหมาย
 1. พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
 2. พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘
 3. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
 4. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
 5. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
 6. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
 7. พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘
 8. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒
 9. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
 10. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ. ๒๔๙๐
 11. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

หนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
แนะนำหนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์
 1. หนังสือและเอกสารประชาสัมพันธ์
 2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์

หนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์
 1. คู่มือการระงับข้อพิพาททางเลือกสำหรับประชาชน(100 คำถาม)
 2. คู่มือการจัดระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ.2554
 3. ประมวลจริยธรรมผู้ประนีประนอม
 4. ไกล่เกลี่ยให้เป็น...ผล
 5. รวมบทความการระงับข้อพิพาททางเลือก คุยเฟื่อง...เรื่องไกล่เกลี่ย
 6. การไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา
 7. คำแนะนำสำหรับผู้ไกล่เกลี่ย
 8. การไกล่เกลี่ยสไตล์เปปเปอร์ไดน์
 9. กฏหมายกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 10. การจัดการความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อม
 11. การระงับข้อพิพาทออนไลน์
 12. สิทธิผู้บริโภค
 13. หลักศาสนากับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท:ทางออกสู่การแก้ปัญหา
 14. การจัดการความขัดแย้ง
 15. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล เรื่อง ลองเลือก...ไกล่เกลี่ยในศาล
 16. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล เรื่อง เร็วทันใจ...ไกล่เกลี่ยในศาล
 17. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล เรื่อง ถูกใจ...ไกล่เกลี่ยในศาล
 18. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล เรื่อง ประหยัดถึงใจ...ไกล่เกลี่ยในศาล
 19. แผ่นพับ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 20. แผ่นพับ การไกล่เกลี่ยในศาลทางเลือกที่คุณ พอใจ
 21. แผ่นพับ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลสูง

แนวทางในการขอรับหนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์
 1. แนวทางในการขอรับหนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2)
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลเยาวชนและครอบครัว (รอบที่ 2)
 1. กลุ่มศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลอาญา และศาลเยาวชนและครอบครัว
รายละเอียดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 1)
กลุ่มศาลจังหวัด ศาลแขวงและศาลอาญา และศาลเยาวชนและครอบครัว
 1. คู่มือศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลอาญา และศาลเยาวชนและครอบครัว

กลุ่มศาลสูง ฉบับแก้ไขคำอธิบายตัวชี้วัดด้านร้อยละที่ลดลงของปริมาณคดีค้างฯ (ตัวหนังสือสีแดง)
 1. คู่มือศาลฎีกา
 2. คู่มือศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 - 9
 1. คู่มือสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 - 9

แบบรายงานประเมินผลการปฏฺิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 1) (ฉบับปรับปรุง)
แบบรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม และสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 - 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 1 : ผลงานช่วงวันที่ 1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค. 60)
 1. ศาลจังหวัด ศาลแขวงและศาลอาญา (ฉบับปรับปรุง)
 2. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 3. ศาลเยาวชนและครอบครัว (ฉบับปรับปรุง)
 4. ศาลแรงงาน (ฉบับปรับปรุง)
 5. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 6. ศาลภาษีอากรกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 7. ศาลล้มละลายกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 8. ศาลฎีกา (ฉบับปรับปรุง)
 9. ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 1 - 9 (ฉบับปรับปรุง)
 10. ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (ฉบับปรับปรุง)
 11. สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 - 9 (ฉบับปรับปรุง)
 12. ศาลแพ่ง (ฉบับปรับปรุง)

แบบรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 1 : ผลงานช่วงวันที่ 1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค. 60)
 1. สำนักประธานศาลฎีกา
 2. สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 3. สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
 4. สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 5. สำนักบริหารกลาง
 6. กองสวัสดิการศาลยุติธรรม
 7. สำนักรักษาความปลอดภัย
 8. สำนักการต่างประเทศ
 9. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 10. กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
 11. สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 12. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 13. สำนักการคลัง
 14. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 15. สำนักแผนงานและงบประมาณ
 16. สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
 17. สำนักตรวจสอบภายใน
 18. สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
 19. สำนักบริหารทรัพย์สิน
 20. สำนักการเจ้าหน้าที่
 21. สำนักกิจการคดี
 22. สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
 23. สำนักอนุญาโตตุลาการ
 24. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

แบบรายงานประเมินผลการปฏฺิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2) (ฉบับปรับปรุง)
แบบรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม และสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 - 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2 : ผลงานช่วงวันที่ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)
 1. ศาลจังหวัด ศาลแขวงและศาลอาญา (ฉบับปรับปรุง)
 2. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 3. ศาลเยาวชนและครอบครัว (ฉบับปรับปรุง)
 4. ศาลแพ่ง (ฉบับปรับปรุง)
 5. ศาลแรงงาน (ฉบับปรับปรุง)
 6. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 7. ศาลภาษีอากรกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 8. ศาลล้มละลายกลาง (ฉบับปรับปรุง)
 9. ศาลฎีกา (ฉบับปรับปรุง)
 10. ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 1 - 9 (ฉบับปรับปรุง)
 11. ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (ฉบับปรับปรุง)
 12. สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 - 9

แบบรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2 : ผลงานช่วงวันที่ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)
 1. สำนักประธานศาลฎีกา
 2. สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 3. สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
 4. สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 5. กองสวัสดิการศาลยุติธรรม
 6. สำนักรักษาความปลอดภัย
 7. สำนักการต่างประเทศ
 8. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 9. สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 10. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 11. สำนักการคลัง
 12. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 13. สำนักแผนงานและงบประมาณ
 14. สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
 15. สำนักตรวจสอบภายใน
 16. สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
 17. สำนักบริหารทรัพย์สิน
 18. สำนักการเจ้าหน้าที่
 19. สำนักกิจการคดี
 20. สำนักอนุญาโตตุลาการ
 21. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
 22. สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
 23. สำนักบริหารกลาง
 24. กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์ม
  แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมสำนักงานศาล
 1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ประนีประนอมที่เคยขึ้นทะเบียนแล้ว
 2. แบบคำขอขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ประนีประนอมที่ยังไม่เคยได้รับการขึ้นทะเบียน

 3. แบบฟอร์มโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 4. รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการฯ
 5. แบบแจ้งการอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากวงเงินที่กำหนดไว้ที่ภาค ประจำปีงบประมาณ 2560

 6. แบบฟอร์มการจัดสรรเงินให้แก่ศาลสูง และศาลไม่สังกัดสำนักงานอธิบดีภาค
 7. แบบ ADR 2
 8. แบบคำขอจัดสรรงบประมาณ (แบบ 35)

ประกาศ
  [ทะเบียนผู้ประนีประนอม]
 1. [ทะเบียนผู้ประนีประนอม] 01 มีนาคม 2560
 2. [ทะเบียนผู้ประนีประนอม] 21 มกราคม 2548
 3. [ทะเบียนผู้ประนีประนอม] 08 มีนาคม 2549
 4. [ทะเบียนผู้ประนีประนอม] 25 มกราคม 2550
 5. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 28 มีนาคม 2551
 6. [ทะเบียนผู้ประนีประนอม] 24 กุมภาพันธ์ 2552
 7. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 25 มกราคม 2553
 8. [ทะเบียนผู้ประนีประนอม] 23 มีนาคม 2554
 9. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 27 มิถุนายน 2554
 10. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 29 มิถุนายน 2555
 11. [ทะเบียนผู้ประนีประนอม] 19 มีนาคม 2556
 12. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 10 มิถุนายน 2556
 13. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 21 พฤษภาคม 2557
 14. [ทะเบียนผู้ประนีประนอม] 02 มิถุนายน 2558
 15. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 17 กรกฎาคม 2558
 16. [ทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม] 31 พฤษาคม 2559

 17. รายชื่อผู้ประนีประนอมดีเด่น
 18. รายชื่อผู้ประนีประนอมดีเด่น ปี 2557
 19. รายชื่อผู้ประนีประนอมดีเด่น ปี 2558
 20. รายชื่อผู้ประนีประนอมดีเด่น ปี 2559

 21. [ประกาศกรอบอัตรากำลังผู้ประนีประนอม]
 22. ประกาศกรอบอัตรากำลังผู้ประนีประนอม พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
 23. ประกาศกรอบอัตรากำลังผู้ประนีประนอม พ.ศ. 2556
 24. ประกาศกรอบอัตรากำลังผู้ประนีประนอม พ.ศ. 2559

 25. หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของผู้ประนีประนอม
 26. ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของผู้ประนีประนอม (ฉบับที่ 2)

หนังสือเวียน
  หนังสือเวียนทั่วไป
 1. ศย 014/ว 561 การจัดส่งรายงานการใช้จ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของผู้ประนีประนอม
 2. ศย 025/ว 264 โครงการ \"ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถ\"
 3. ศย 025/ว 490 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบประเมินที่ 2)
 4. ศย 025/ว 487 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการ และแบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 5. ศย 025/ว 471 ขอให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศส่งแบบสำรวจความพึงพอใจ พร้อมทั้งผลการไกล่เกลี่ยคดีแพ่งและคดีอาญา
 6. ศย 025/ว 638 โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับศาลชั้นต้น
 7. ศย 014/ว 643 แนวปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกผู้ประนอม

 8. ***
 9. ศย 025/ว 395 ปรับปรุงแนวทางการดำเนินโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระเบียบ
  กฎหมายการระงับข้อพิพาททางเลือก Brunei
 1. ADR Trends and Other Mechanisms Brunei Darussalam Perspective
 2. Alternative Dispute Resolution in Brunei Darussalam The Blending of Imported and Traditional Processes
 3. Developments in Arbitration and Mediation as Alternative Dispute Mechanisms in Brunei Darussalam

 4. กฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย
 5. About Mediaition New Jersey Act Mediation
 6. About Mediation act-aus-DisputeResolutionCentres1990
 7. About Mediation act-UncitralModelICC2002
 8. About Mediation act-UncitralModelICC2002-thai
 9. About Mediation act-UniformMediation
 10. About Mediation act-usa-adr1998

 11. กฎหมายการระงับข้อพิพาททางเลือก Cambodia
 12. Alternative Dispute Resolution Cambodia, A Textbook of Essential Concepts
 13. Alternative Dispute Resolution Tool
 14. Alternative Dispute Resolution What it is, and why it is relevant to Cambodia
 15. CAMBODIAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

 16. กฎหมายการระงับข้อพิพาททางเลือก Indonesia
 17. Development of Alternative Dispute Resolution (ADR) in Indonesia
 18. Dispute Resolution Process in Indonesia Study on Dispute Resolution Process in Specific Cases
 19. THE IMPLEMENTATION OF ADR IN INDONESIA
 20. Prospect of ADR as a Means of IPR Dispute Resolution Indonesia?s Case

 21. กฎหมายการระงับข้อพิพาททางเลือก Lao PDR
 22. Study on Land Conflicts and Conflict Resolution in Lao PDR

 23. กฎหมายการระงับข้อพิพาททางเลือก Malaysia
 24. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION IN MALAYSIA
 25. DISPUTE RESOLUTION IN ISLAMIC FINANCE A CASE ANALYSIS OF MALAYSIA
 26. Dispute Resolution Process in Malaysia Study on Dispute Resolution Process in Specific Cases
 27. JUSTICE OUTSIDE THE COURTS ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION AND LEGAL PLURALISM
 28. Mediation in Malaysia the Law and Practice

 29. กฎหมายการระงับข้อพิพาททางเลือก Philippines
 30. Alternative Dispute Resolution Act of 2004(1)
 31. Alternative Dispute Resolution Effective Tool in Settlement of Business Disputes
 32. Alternative Dispute Resolution in the Philippines Wave of the Future
 33. Court-Annexed Mediation in the First and Second Level Trial Courts
 34. Court-Annexed Mediation in the Philippines
 35. Dispute Resolution Mechanisms in the Philippines
 36. Dispute Resolution Process in the Philippines Study on Dispute Resolution Process in Specific Cases
 37. Philippine Community Mediation

 38. กฎหมายการระงับข้อพิพาททางเลือก Singapore
 39. Community Mediation Centres Act (Chapter 49A) Revised Edition 1998
 40. Introducing a Presumption of ADR for Civil Matters in the Subordinate Courts
 41. Mediation in Singapore the Law & Practice
 42. Mediation
 43. NON-COURT ANNEXED MEDIATION IN SINGAPORE
 44. The Role of Lawyers in Mediation ? A Singapore Perspective

 45. กฎหมายการระงับข้อพิพาททางเลือก Vietnam
 46. Mediation and Mediation Law of Vietnam in Context of ASEAN Integration
 47. The Alternative Dispute Resolution in Vietnam

 48. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา
 49. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. ๒๕๕๔

คู่มือ
  คู่มือแนะนำโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถ
 1. คู่มือแนะนำโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถ

 2. คู่มือระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
 3. คู่มือสำหรับตุลาการในการนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
 4. แนวคิดและหลักการของระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
 5. คู่มือมาตรฐานนิเทศงานธุรการในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง

เอกสารอื่นๆ
  รายงานประจำปี พ.ศ. 2557
 1. รายงานประจำปี พ.ศ. 2557
 2. ภาพกิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2557

 3. รายงานด้านสถิติต่างๆ
 4. รายงานสถิติความรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจเมื่อเข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกในคดีอาญาประจำเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2558

 5. แบบฟอร์มโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการฯ ประจำปี 2559
 6. คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม
 7. แนวทาง (กรณี กยศ.-กรอ.)ปี59
 8. แนวทางการดำเนินโครงการ ปี 2559
 9. แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 59
 10. หนังสือ ว.822 (แจ้งแนวทาง)
 11. เอกสารแนบ 1
 12. เอกสารแนบ 2
 13. เอกสารแนบ 3

 14. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดีเด่น (ตามคู่มือร่วมใจไกล่เกลี่ยฯ)
 15. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดีเด่น

 16. แบบสํารวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2560
 17. สรุปสถานการณ์ปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8
 18. สรุปสถานการณ์ปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
 19. สรุปสถานการณ์ปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 6
 20. สรุปสถานการณ์ปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5
 21. สรุปสถานการณ์ปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
 22. สรุปสถานการณ์ปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
 23. สรุปสถานการณ์ปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
 24. แนวทางการรายงานข้อมูลคดีฯ
 25. คำอธิบายการกรอกแบบสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีฯ สำหรับศาล
 26. คำอธิบายการกรอกแบบสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค
 27. แบบสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีฯ สำหรับศาลจังหวัด/ศาลแขวง/ศาลชั้นต้นขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ
 28. แบบสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีฯ สำหรับกลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว
 29. สรุปสถานการณ์ปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
 30. สรุปสถานการณ์ปริมาณคดีฯ สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

 31. โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 32. - ปรับปรุงแนวทางการดำเนินโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560