ติดต่อ

  • สำนักส่งเสริมงานตุลาการ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2512 8498 - 9 โทรสาร 0 2512 8432 , 0 2512 8435